Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden RID BV en de daaraan verbonden behandelaars en ondersteuners

RID is een zorginstelling gespecialiseerd in de behandeling van dyslexie en dyscalculie. Het behandelt cliënten met aantoonbaar complexe vormen van dyslexie en/of dyscalculie. Daarnaast adviseert RID scholen en onderwijzend personeel over het vroegtijdig signaleren van en begeleiden bij leerstoornissen.

RID BV staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09120190.

Toelichting

Deze algemene voorwaarden zijn, met instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RID BV, vastgesteld door de Statutair Bestuurder.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door RID met cliënt of diens vertegenwoordiger gesloten behandelovereenkomsten, voor zover de  daarmee samenhangende werkzaamheden binnen RID worden uitgevoerd.

RID wijst de cliënt of diens vertegenwoordiger op het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden in de behandelovereenkomst en op de website. Ze worden op verzoek van de cliënt of diens vertegenwoordiger kosteloos aan hem toegezonden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. RID: Het Regionaal Instituut voor Dyslexie; RID BV;
 2. Behandel- of behandelingsovereenkomst: alle door het instituut met een cliënt of diens vertegenwoordiger tot stand gekomen behandelovereenkomsten ex artikel 7:446 BW, waarbij het instituut zich tegenover de cliënt of diens vertegenwoordiger verbindt tot het verrichten van handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt of diens vertegenwoordiger;
 3. De cliënt of diens vertegenwoordiger: De wederpartij van het instituut bij het aangaan van de behandelingsovereenkomst en persoon bij wie behandeling wordt verricht, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)me(n); verder aangeduid als: “de cliënt”
 4. Behandeling: het signaleren; diagnosticeren en behandelen van dyslexie en dyscalculie
 5. Medewerkers: management, medewerkers van de servicecentra, behandelaren/ diagnostici, administratief/ondersteunend personeel in dienst van RID op basis van een arbeidsovereenkomst of werkzaam is op basis van een overeenkomst van opdracht;
 6. Partij of partijen: RID en/of cliënt.

Artikel 2
Dyslexiezorg  aan kinderen t/m 12 jaar is in beginsel jeugdzorg en valt onder de Jeugdwet.
Alle andere door RID verleende zorg voor dyslexie en/of dyscalculie is particuliere zorg.

Aanmelding en informatieverstrekking

Artikel 3
Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek, in ieder geval bij aanvang van de behandeling, te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is RID gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten.

De cliënt verklaart dat de door hem/haar opgegeven personalia juist zijn.

Artikel 4
De cliënt verklaart zich bereid de vragen van behandelaars in het kader van onderzoek, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling naar beste weten te beantwoorden en verstrekt zodoende RID alle inlichtingen en medewerking die voor de goede inzet en het verloop van de behandeling nodig zijn.

Medisch dossier

Artikel 5
RID draagt zorg voor een cliëntenadministratie. RID bewaart de gegevens en eventuele testuitslagen van de cliënt in een (elektronisch/digitaal) dossier.
Een verzoek om inzage dan wel afschrift van zijn dossier door de cliënt kan door het invullen van een door RID verstrekt formulier.

Met betrekking tot het dossier neemt RID de wettelijke bepalingen in verband met privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht.

Artikel 6
Inzage van het dossier of informatie uit het dossier aan derden wordt slechts verleend als de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

De cliënt of diens vertegenwoordiger verleent bij voorbaat toestemming aan RID om zorgverleners buiten RID, in geval van een behandelrelatie met cliënt of diens vertegenwoordiger, toegang te verlenen tot de voor de behandeling benodigde en bij RID aanwezige informatie. De cliënt of diens vertegenwoordiger kan deze toestemming weigeren of intrekken, hetgeen schriftelijk dient te geschieden.

Artikel 7
In afwijking van het vorige artikel kunnen inhoudelijke gegevens van de cliënt, met diens toestemming en geanonimiseerd, worden gebruikt voor evaluatie-, ontwikkelings- of wetenschappelijke doeleinden, eventueel in samenwerking met wetenschappelijke organisaties. RID is gerechtigd informatie te gebruiken voor statistische- en/of presentatie-doeleinden. RID zal ervoor zorgdragen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënten.

Acceptatie

Artikel 8
RID heeft het recht om een cliënt om haar moverende redenen te weigeren. In dat geval is er sprake van non-acceptatie. Indien een cliënt een zodanig verzoek doet waarvan inwilliging redelijkerwijs niet van RID gevergd kan worden, zal RID de cliënt waar mogelijk adviseren over alternatieve mogelijkheden voor zorg.

Adequate communicatie tussen cliënt en behandelaar is voor RID is essentieel voor behoorlijke uitvoering van de behandelovereenkomst. In dat kader is het noodzakelijk dat de cliënt en de oefenpartners van de cliënt beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden en mogelijkheden. Indien het noodzakelijk is om hiervoor een tolk in te schakelen, ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en financiering bij de cliënt.

Behandeling en de afspraken hierover

Artikel 9
RID licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek en de behandeling. Bij het verstrekken van de informatie laat RID zich leiden door wat de redelijkerwijs dient te weten over de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die zij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen, de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de gezondheid van de cliënt andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling.

Artikel 10
Kan de cliënt wegens omstandigheden niet op een afspraak verschijnen, dan moet hij dit minimaal 24 uur tevoren te melden. RID behoudt zich het recht voor om het wegblijftarief in rekening te brengen wanneer een cliënt de gemaakte afspraak niet nakomt en deze afspraak door de cliënt niet ten minste 24 uur tevoren is afgezegd. De bewijslast hiervoor ligt bij de cliënt .

De hoogte van het wegblijftarief wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de website van RID.

Opzeggen of opschorten van de behandelingsovereenkomst

Artikel 11
RID kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen of opschorten, anders dan bij gewichtige redenen. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval begrepen:

 1. Opzegging of opschorten vanwege onbehoorlijke of onheuse gedragingen van de cliënt in de ruimste zin van het woord ten opzichte van RID of haar medewerkers of de daar werkzame vrijwilligers en/of ten opzichte van medecliënt(en) of diens vertegenwoordiger en;
 2. Opzegging vanwege gebleken onvoldoende belastbaarheid en/of het optreden van een (medische of psychosociale) complicatie als gevolg waarvan voortzetting van de behandeling door RID onverantwoord is en/of niet van RID kan worden gevergd.
 3. Opzegging vanwege hetgeen is afgesproken onder punt 14 van de door de cliënt ondertekende behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst is voor aanvang van de eerste behandeling ondertekend.

De cliënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen.

Bij opzegging door de cliënt zullen aan RID de kosten moeten worden vergoed die tot aan die opzegging aantoonbaar zijn gemaakt. Onder opzegging wordt in ieder geval verstaan een tussentijdse beëindiging van een behandeltraject.

Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

Artikel 12
RID verleent dyslexiezorg op basis van een daartoe door de gemeente afgegeven beschikking of bewijs dat financiering van deze zorg krachtens de jeugdwet beschikbaar wordt gesteld. RID is hierdoor gerechtigd om de kosten van de te leveren zorg in rekening te brengen bij de gemeente.  Het woonplaatsbeginsel van de cliënt is voor de gemeente leidend.

Indien de zorg niet krachtens de Jeugdwet door de gemeente wordt gefinancierd, verleent RID  dyslexie- of dyscalculiezorg op basis van een daartoe geformuleerde zorgvraag voor eigen rekening van de cliënt.

Met de cliënt aan wie voor eigen rekening zorg wordt verleend, wordt een zorgovereenkomst afgesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat betaling van de verleende zorg binnen 30 dagen plaatsvindt door middel van een automatische incasso.

Het overschrijden van de hiervoor genoemde betalingstermijn heeft tot gevolg dat de cliënt vanaf de vervaldag van rechtswege in verzuim is.

Indien en voor zover de incassoprocedure niet leidt tot betaling van de geleverde zorg, ontvangt de cliënt een aanmaning en zo nodig een herhaling, waarin hem een termijn van twee weken wordt gegund om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als de cliënt ook binnen de in de aanmaning gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit tot gevolg dat alle openstaande vorderingen van RID op de cliënt, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar worden.

Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, kan RID de vordering ter incasso uit handen geven. In dat geval is de cliënt voorts aan RID verschuldigd:

 1. De in redelijkheid te maken kosten van buitengerechtelijke invordering, die worden gefixeerd op het dan geldende incassotarief van de Orde van Advocaten. Indien RID kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze ten laste van de cliënt;
 2. Door RID gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien de cliënt in een gerechtelijke vonnis, volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld; alles vermeerderd met de eventuele daarover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 13
RID  behoudt zich het recht voor om de tarieven voor de behandeling te wijzigen en verplicht zich de cliënt daarover tijdig te informeren. Een actueel overzicht van tarieven is beschikbaar via de website van RID of wordt op verzoek van cliënt kosteloos toegezonden.

Overmacht

Artikel 14
RID is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een door haar gesloten overeenkomst indien deze tekortkoming aan RID volgens de Wet rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend.

Een tekortkoming in de nakoming kan haar in ieder geval niet worden toegerekend indien er sprake is van onder meer een epidemie, verkeersstoring, werkstaking, natuurramp, vertraging of vermissing van uitslagen c.q. informatie die door RID ingeschakelde derde wordt verstrekt, onvoorziene ziekte of uitval van behandelaars, overheidsmaatregelen, externe omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden van RID belemmeren of blokkeren en in het geval waarin de cliënt tegen het advies van RID of haar medewerkers onderzoek of de behandeling heeft doen afbreken en de cliënt vervolgens iets overkomt.

Ingeval van overmacht kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot  enige schadevergoeding gehouden te zijn door een aan cliënt gerichte aangetekende schriftelijke mededeling worden ontbonden.

Klachtenregeling

Artikel 15
RID beschikt over een klachtenreglement en een klachtencommissie als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De werkwijze van de klachtencommissie en de behandeling van geschillen is neergelegd in een reglement. Dit reglement is beschikbaar via de website van RID of wordt op verzoek van cliënt kosteloos toegezonden. Alle klachten zullen conform dit reglement worden behandeld.

Een klacht zoals in de eerste alinea van dit artikel, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is zal RID de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

Overige bepalingen

Artikel 16

 1. Een afwijkende bepaling van deze algemene voorwaarden, is slechts tussen partijen bindend, indien RID daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd;
 2. Op de tussen RID en cliënt gesloten behandelovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.